نگاهی به اهداف و اصول حاکم بر پایگاه

نام پايگاه : پايگاه اطلاع رساني سراج انديشه 
موضوع پايگاه : پايگاه علمي ، فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه هاي علوم انسانی ومعارف اسلامي
هدف : هدف از راه اندازي پايگاه ، آموزش و تقويت بنيه علمي ، نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسلامي و متبلور ساختن معنويت براي مخاطبان در فضاي مجازي اينترنت است.