استاد کریم منصوری
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

1.1 MB

اعراف 155 تا 157

1.3 MB

احقاف 1 تا 10

1.9 MB

احزاب 32

1.4 MB

فصلت 45 تا آخر

2.7 MB

لقمان 20 تا آخر

1 MB

مائده 44 تا 46

3.3 MB

مریم 1 تا 11 - شمس - حمد - بقره 1 تا 2

1.1 MB

محمد 1 تا 9

2.8 MB

نهل 51 تا 69

1.8 MB

شورا 26 تا 48

1 MB

واقعه 26 تا 1

1.5 MB

ضحی - انشراح