استاد سعید مسلم بدوی
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

3.4 MB

احزاب 28 تا 35

2.6 MB

اعلی

340 KB

اخلاص

9 MB

حدید 25 تا آخر

1.8 MB

حشر 22 تا 24

3.9 MB

نوح 15 تا آخر

2.9 MB

تکویر