استاد مصطفی اسماعیل
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

236 KB

اخلاص

11 MB

آل عمران 33 تا 62

10.5 MB

فاطر  1 تا 24 - حج 1 تا 12

6.1 MB

ق

7.6 MB

ق 31 - ذاریات 1 تا 28 - طارق

8.7 MB

کهف 13 تا 31 - ضحی - شرح

10.8 MB

لقمان - حاقه 1 - 12

9 MB

نجم 31 - قمر 1 تا 15 - طارق

4 MB

نجم 32 - قمر 1 تا 6

9 MB

نازعات 36 تا 41

7.8 MB

تحریم  - حاقه 1 تا 12