عمليات فتح المبین

·         مختصری از عملیات

·         اهداف عملیات

·         منطقه عملیات

·         استعداد دشمن

·         قوای خودی

·         طرح مانور

·         شرح عملیات

·         نتایج عملیات