·        شهيد امير صياد شيرازي              یاد گاران                   وصیت نامه

·        شهید علی هاشمی                   یاد گاران                   وصیت نامه

·          شهید محمد بروجردی                   یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید ابراهیم همت                     یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید احمد متوسلیان                  یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید مصطفی چمران                 یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید مهدی باکری                      یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید مهدی زین الدین                  یاد گاران                   وصیت نامه

·        شهید محمو کاوه                          یاد گاران                   وصیت نامه

·         شهید حسین خرازی                    یاد گاران                   وصیت نامه

·          شهید حسن باقری                   یاد گاران                   وصیت نامه