عمليات والفجر هشت

·         مختصری از عملیات

·         فتح «فاو» در یك نگاه

·         جمع‌آوری اطلاعات

·         اعلام رمز عملیات

·         حركت نیرو به طرف محورهای عملیاتی

·         هوشیاری دشمن

·         دلایل موفقیت عملیات والفجر هشت

·         روز شمار عملیات والفجر هشت