عمليات کربلای پنج

·         مختصری از عملیات

·         مقدمه

·         اهداف عملیات

·         منطقه عملیات

·         استعداد دشمن

·         قوای خودی

·         شرح عملیات

·         نتایج عملیات كربلای 5

·         بازتاب عملیات كربلای 5