استاد راغب مصطفی غلوش
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

13.9 MB

احزاب 21 تا 34

4.8 MB

بروج

126 KB

اخلاص

11.4 MB

ق 37 تا آخر - قمر

12.4 MB

قمر 49 تا آخر - الرحمن 1 تا 33

4.5 MB

حجرات 7 تا 9

13.2 MB

مریم 22 تا 36 - مطففین 18 تا 28 - علق

8.3 MB

طارق 11 تا آخر - بلد 1 تا 18