استاد عباس امام جمعه
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

1.2 MB

نور 35 تا 40

800 KB

زمر 1 تا 5

1 MB

نجم 1 تا 25

1.1 MB

احقاف 1 تا 5

667 KB

قصص 68 تا 73

525 KB

مائده 51 تا 56

1 MB

سجده 1 تا 11

1.6 MB

مومنون 51 تا 69

1.6 MB

مومنون 93 تا 118