استاد شهریار پرهیزگار
حجم فایل دانلود تلاوت

11.2 MB

جزء اول

11.5 MB

جزء دوم

12.4 MB

جزء سوم

12.3 MB

جزء چهارم

12.2 MB

جزء پنجم

11.3 MB

جزء ششم

12.1 MB

جزء هفتم

11.6 MB

جزء هشتم

11.5 MB

جزء نهم

11.7 MB

جزء دهم

11.5 MB

جزء یازدهم

12.1 MB

جزء دوازدهم

10.7 MB

جزء سیزدهم

10.5 MB

جزء چهاردهم

11.6 MB

جزء پانزدهم

11.1 MB

جزء شانزدهم

10.6 MB

جزء هفدهم

11.1 MB

جزء هجدهم

11.7 MB

جزء نوزدهم

11 MB

جزء بیستم

11.5 MB

جزء بیست و یکم

11.5 MB

جزء بیست و دوم

10.6 MB

جزء بیست و سوم

11.5 MB

جزء بیست و چهارم

11.2 MB

جزء بیست و پنجم

10.5 MB

جزء بیست و ششم

11.3 MB

جزء بیست و هفتم

11.1 MB

جزء بیست و هشتم

11.7 MB

جزء بیست و نهم

11.7 MB

جزء سی م