فصلنامه حصون شماره 18

ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه
دکتر عبدالله حاجي صادقي
دکتر مظفري(قنبري)
زمستان 87

فصلنامه حصون شماره 17

ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه

دکتر عبدالله حاجي صادقي

دکتر مظفري(قنبري)

پاييز 87

فصلنامه حصون شماره 16

ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه

دکتر عبدالله حاجي صادقي

دکتر مظفري(قنبري)

تابستان 87