کارهای جهادی
 
 
کارهای جهادی
کارهای جهادی میدان جهاد، میدان خیلی وسیعی است؛ یعنی شاید ده برابرِ این مقداری که شما حالا پیش رفته‌اید، می توانید پیش بروید؛ جهاد این ‌جوری است
        
 
 

بهره گیری در مدیریت
 
 
بهره گیری در مدیریت
بهره گیری در مدیریت و امّا اینکه گفتیم سال ۹۸ سال فرصت ها است، در این باره من مقدار کمی توضیح بدهم: مشکل عمده‌ی کشور ما فعلاً مشکل اقتصادی است و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف؛ بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت های غربی ...
        
 
 

جهت گیری در مدیریت
 
 
جهت گیری در مدیریت
جهت گیری در مدیریت به‌جز اینها، فرصت های مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می توانند با فعّال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به