بهره گیری در مدیریت
 
 
بهره گیری در مدیریت
بهره گیری در مدیریت و امّا اینکه گفتیم سال ۹۸ سال فرصت ها است، در این باره من مقدار کمی توضیح بدهم: مشکل عمده‌ی کشور ما فعلاً مشکل اقتصادی است و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف؛ بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت های غربی ...
        
 
 

جهت گیری در مدیریت
 
 
جهت گیری در مدیریت
جهت گیری در مدیریت به‌جز اینها، فرصت های مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می توانند با فعّال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به
        
 
 

پدافند غیر آمل
 
 
پدافند غیر آمل
پدافند غیر آمل در مقابل شیوه‌های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.
        
 
 

افزایش بصیرت ، قدرت تحلیل و هدایت سیاسی
 
 
افزایش بصیرت ، قدرت تحلیل و هدایت سیاسی
افزایش بصیرت ، قدرت تحلیل و هدایت سیاسی من به شما جوان های عزیز چند سفارش می خواهم عرض بکنم؛ اینها چیزهایی است که برای آینده‌ی کشور لازم است. سفارش اوّل: دشمنیِ با آمریکا را فراموش نکنید؛ فریب لبخند دروغین و فضاحت ‌بار دشمن را نخورید.
        
 
 

ورزش قهرمانی
 
 
ورزش قهرمانی
 ورزش قهرمانی در مورد شماها من چند نکته اینجا یادداشت کرده‌ام که به شما عرض بکنم. خب، ورزش قهرمانی مظهر اعتماد به نفْس است، مظهر عزم و اراده است؛ همه‌ی قهرمان های دنیا این‌جور هستند که این حضور قهرمانی آنها و توانایی قهرمانی آنها، نشانه‌ی اراده‌ی قویّ آنها و ...